Všeobecné obchodné podmienky
www.e-nanoshop.sk


1. OBJEDNÁVKA

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru od predávajúceho kupujúcemu (ďalej v texte: dodávateľ spotrebiteľ) vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Forma potvrdenia objednávky môže byť systémová (e-mailové potvrdenie objednávky vygenerované cez aplikáciu e-shop) alebo telefonická. Úkony nutné k potvrdeniu objednávky vykonáva dodávateľ po overení dostupnosti tovaru a termínu jeho dodania. Dodávateľom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia - hlavne zmena obsahu objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.


2. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany spotrebiteľa

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je spotrebiteľ povinný uhradiť dodávateľovi škodu vzniknutú týmto konaním.
Dodávateľ uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade objednaní tovaru "na zákazku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany dodávateľa

Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, alebo sa zmenila jeho deklarovaná dostupnosť. Ak táto situácia nastane, dodávateľ bude kontaktovať spotrebiteľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že spotrebiteľ zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu v najkratšom možnom termíne.


3. PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Kúpna zmluva je uzatváraná pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (internetový obchod), preto má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ písomne kontaktuje dodávateľa a uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením identifikátora objednávky, dátumu nákupu a čísla bankového účtu (IBAN) pre vrátenie peňazí.

Predmet (tovar) súvisiaci s odstúpením od zmluvy musí byť preukázateľne odoslaný dodávateľovi najneskôr v posledný deň 14-dňovej zákonom určenej lehoty. V osobitných prípadoch môže dodávateľ s prihliadnutím na okolnosti predĺžiť lehotu vrátenia, nie však dlhšie ako 20 dní od prevzatia plnenia.

Vyššie uvedené ustanovenie zákona nemožno chápať ako "možnosť bezplatného zapožičania tovaru". Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je v plnom rozsahu možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo aj minimálne opotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané v pôvodnom stave. Podľa zákona nie je možné vrátiť tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru, tovar vyrobený na zákazku alebo personalizovaný tovar.

Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže dodávateľ uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Dodávateľ je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať spotrebiteľovi - v takom prípade vracia dodávateľ iba takto zníženú kúpnu cenu.

Kúpna cenu, ktorá má byť spotrebiteľovi vrátená, môže byť zo strany dodávateľa znížená o svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a podobne).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá v prípade objednávok na dodávku tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, tovaru vyrobeného na objednávku alebo personalizovaného tovaru (napr. odev na mieru).

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - VRÁTENIE TOVARU

Ak spĺňate zákonné podmienky pre vrátenie tovaru (viď bod 3.) pošlite tovar vami zvoleným prepravcom na spiatočnú adresu dodávateľa.

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte daňový doklad o kúpe. Na zabalenie zásielky použite obalový materiál zodpovedajúci povahe výrobku tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu tovaru.

Neposielajte tovar na dobierku. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (IBAN - nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude vrátená suma za objednávku znížená o prepravné náklady.


4. DODACIE PODMIENKY

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností dodávateľa realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.

Ak objednávka obsahuje aspoň jeden produkt vyrábaný na zákazku alebo mieru postavy, môže byť dodacia lehota dlhšia, upresnená následnou komunikáciou dodávateľa so spotrebiteľom. Doba dodania pri produktoch vyrábaných na zákazku (prípadne na mieru postavy) je primárne závislá od aktuálneho stavu všetkých objenávok smerovaných na výrobcu a jeho kapacitných možnosťí. Preto odporúčame kontaktovať našu zákaznícku podporu (viď menu hore) a vzájomne si upresniť realizovateľný termín dodania.

Ak objednávka obsahuje aspoň jeden produkt vyrábaný na mieru postavy, dodacia doba celej objednávky sa počíta od zaslania mier postavy zo strany spotrebiteľa, ktoré sú požadované v sprievodnom texte pri konkrétnom produkte.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu doručenia zaisťuje dodávateľ. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad (slúžiaci zároveň ako záručný list) a návod na používanie a údržbu výrobku. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa spôsobu dodania, ktorý si určuje spotrebiteľ pri zadávaní objednávky.


CENY

Ceny sú stanovené všeobecným cenníkom, resp. cenami uvedenými na stránke internetového obchodu. Ceny sa môžu meniť len na základe zmien denných kurzov, nákupných podmienok, dostupnosti tovaru, prípadne zmenou ďalších vstupných nákladov.

Ak by došlo k zmene ceny tovaru po odoslaní objednávky, bude zákazník kontaktovaný zo strany dodávateľa na odsúhlasenie novej ceny.


5. MOŽNOSTI PLATIEB:

 • platba prevodom na bankový účet dodávateľa,
 • platba v hotovosti na dobierku (Slovenská pošta)
 • platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru.

6. SPÔSOB DODANIA TOVARU

 • Balík - Slovenská pošta. Poštovné je závislé od celkovej hmotnosti objednaného tovaru (balíka). Cena poštovného (dopravy) je zobrazená v priebehu vytvárania objednávky.
  Pokiaľ v čase doručovania nebude objednávajúci zastihnutý na dodacej adrese, dostane do poštovej schránky oznámenie o doručovaní zásielky. Zásielku si následne môže objednávateľ vyzdvihnúť na Pošte prislúchajúcej k doručovacej adrese. Komunikácia s dopravcom je realizovaná prostredníctvom dodávateľa - je možné zásielku sledovať a reklamovať čas dodania.
  Maximálna hmotnosť jedného balíka je 30 kg.
 • Dobierka - Slovenská pošta. Poštovné je závislé od celkovej hmotnosti objednaného tovaru (balíka). Pri hmotnosti do 2kg je tovar zasielaný ako doporučený list (terminológia Slovenskej pošty). Nad hmotnosť 2kg je tovar zasielaný ako balík (terminológia Slovenskej pošty). Cena poštovného (dopravy) je zobrazená v priebehu vytvárania objednávky.
  Pokiaľ v čase doručovania nebude objednávajúci zastihnutý na dodacej adrese, dostane do poštovej schránky oznámenie o doručovaní zásielky. Zásielku si následne môže objednávateľ vyzdvihnúť na Pošte prislúchajúcej k doručovacej adrese. Komunikácia s dopravcom je realizovaná prostredníctvom dodávateľa - je možné zásielku sledovať a reklamovať čas dodania.
  Maximálna hmotnosť jedného balíka je 30 kg.
 • Osobný odber tovaru - po vzájomnej dohode dodávateľa so zákazníkom je možné vyzdvihnúť tovar v mieste sídla firmy už v ten istý deň za predpokladu, že sa nejedná o tovar vyrábaný na zákazku a objednaný tovar je na sklade.

7. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na daňovom doklade. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 dní ako náhrada za čas dopravy.

Spotrebiteľ je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak zistí mechanické poškodenie obalu balíka, je spotrebiteľ povinný skontrolovať stav zabaleného tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky (obal balíka nepoškodený), je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

Spotrebiteľ je povinný preštudovať návod na obsluhu a používanie výrobku a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním primeraným povahe výrobku. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania a údržby produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania, alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca alebo výrobca.

V prípade, že tovar pri prevzatí spotrebiteľom nie je v zhode s kúpnou zmluvou (rozpor s kúpnou zmluvou), má spotrebiteľ právo na to, aby dodávateľ bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je realizovateľný, môže spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí v prípade, ak spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak.

V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom:

 • opravy
 • primeraným znížením kúpnej ceny
 • náhradným dodaním tovaru
 • odstúpením od zmluvy.

Najskôr môže spotrebiteľ požadovať od dodávateľa bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru.

Spotrebiteľ má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe výrobku neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená suma späť.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u dodávateľa, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený k oprave, ktorý je v mieste dodávateľa alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšie, uplatní spotrebiteľ právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu dodávateľ.


8. POSTUP REKLAMÁCIE

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

 1. Pošlite nám reklamáciu e-mailom na adresu info@e-nanoshop.sk, kde uvediete hlavne obchodný názov výrobku, číslo predajného dokladu (faktúra alebo pokladničný blok) a popis závady.
 2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe . Ak sa závada prejaví pri prvom použití výrobku, najneskoršie ale do 3 dní od predaja, poskytuje dodávateľ vlastné riešenie reklamácie - okamžitou výmenou za bezchybný kus v týchto prípadoch: tovar nie je viditeľne použitý, reklamácia bola vopred nahlásená, daný tovar je dostupný.
 3. Zašlite výrobok na adresu predávajúceho (viď kontakt dole). Informujte nás o odoslaní balíka.
 4. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke (nie je nutný pôvodný obalový materiál). K tovaru priložte doklad o kúpe.
  Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Ihneď po doručení reklamovaného tovaru obdržíte e-mailom reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu tovaru.
 5. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré spotrebiteľ s tovarom obdržal, hlavne daňový doklad - pokladničný blok alebo faktúra, záručný list a iné. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len štandardne vyčistený. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.
  U zamietnutých reklamácií môžu byť spotrebiteľovi účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.

9. ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Sme tu pre Vás denne k dispozícii, pripravení Vám s čímkoľvek poradiť. Ak ste u nás prvýkrát, neobávajte sa nás kontaktovať a spýtať sa na hocijakú maličkosť. Budeme radi, keď Váš prvý nákup na internete bude práve na našom e-shope a urobíme maximum pre to, aby sme Vás presvedčili o bezpečnosti a pohodlnosti elektronického nakupovania. Vaša spokojnosť je našim cieľom.


10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na odberateľa až po úplnom zaplatení kúpnej ceny v plnej výške, vrátane dopravy a/alebo manipulačného poplatku. Predajca si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky. V prípade že odberateľ nesúhlasí zo znením podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne.

Obchodné podmienky sú platné od 1.3.2016 do odvolania. 


 • Obchodné meno firmy: MS Products, s. r. o.
 • Sídlo firmy: Raková 1631, 02351 Raková
 • IČO : 54461944
 • DIČ : 2121665942
 • Registrácia: Okresný súd Žilina Oddiel: Sro,
 • Vložka: 79186/L
 • Štatutárny orgán: Marek Stráňavský
 • telefón: +421 949866562
 • e-mail: info@e-nanoshop.sk
 • Adresa: Raková 1631
 • Obec: 02351 Raková
 • Štát: Slovensko

Dozorný orgán SOI (Slovenská Obchodná Inšpekcia)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139


Blanciare a spony Slovenský kroj Výrobky Slovenských majstrov Krojové vecičky