Čistenie a nanoimpregnácia fotovoltaických panelov a panelov na ohrev vody

 

Pravidelným čistením a príležitostnou impregnáciou solárnej elektrárne môžete získať vyššiu výnosnosť panelov a taktiež predĺžite ich životnosť. V závislosti od sklonu a umiestnenia solárnych článkov môže ich účinnosť vzrásť o niekoľko percent a životnosť sa môže predĺžiť rádovo o desiatky percent.

 

Pri čistení solárnych panelov používame zdraviu neškodný a ekologický čistiaci prostriedok Isokor Cleaner Home , ktorý bez najmenšieho poškodenia dokonale vyčistí solárne články, pričom neškodí ako článkom samotným tak i okolitej prírode. Pre impregnáciu používame jednu, alebo v prípade požiadavky zákazníka viac vrstiev Isokor Polisher .

Cenník

uvedené ceny sú za m2 povrchu vrátane réžií a použitých čistiacich a impregnačných materiálov. Nezáväznú cenovú kalkuláciu na konkrétny objekt Vám vytvoríme na vyžiadanie.

 • čistenie panelov na zemi : 1,00 - 2,00 eur
 • čistenie panelov na streche : 1,90 - 2,75 eur
 • impregnácia panelov na zemi : 2,80 - 3,50 eur
 • impregnácia panelov na streche : 3,00 - 4,10 eur

  Ceny služieb sa líšia v závislosti od celkovej veľkosti čistenej/impregnovanej plochy, dostupnosti plôch a ďalších faktorov. Pre detaily nás neváhajte kontaktovať telefonicky na 0949 866 562 alebo e-mailom.

  Zvýši čistenie solárnych a fotovoltaických panelov ich výkon?

  „So silne znečistenými elektrárňami sa stretávame najmä v blízkosti poľnohospodárskych a chovateľských stavieb, ktoré sú doslova „megaproducentmi“ poletujúceho prachu. Vyššie riziko znečistenia je tiež pozdĺž vysoko frekventovaných ciest. Aký výnos pri zanedbaní údržby strácame? V prvom roku používania sú panely vždy v dobrom stave. Avšak vďaka obmedzenej samočistiace schopnosti materiálu narastá znečistenie ich plôch a vznikajú škody znížením účinnosti, pretože na panely dopadá menej slnečného svetla, infračerveného a ultrafialového žiarenia a navyše dlhodobej zanedbanie starostlivosti môže viesť až k nevratnému poškodeniu povrchu panelov. Už po dvoch až troch rokoch môže výkonnosť klesnúť aj o 13,8%. A zníženie výkonnosti môže aj naďalej klesať v závislosti na miere znečistenia. Je rozdiel v údržbe fotovoltaických a solárnych systémov? Či už máte solárny systém na vykurovanie a na ohrev teplej vody, alebo fotovoltaický systém na výrobu elektriny, nie je v ich údržbe rozdiel. Oba typy systémov sú ovplyvnené poveternostnými vplyvmi a podmienkami životného prostredia, ako sú znečistenie ovzdušia, vysoké alebo nízke teploty a expozície UV žiareniu. V oboch variantoch je dôležité aj čistenie kovových dielov. Sklo v blízkosti kovových dielov na seba viaže najväčšie množstvo nečistôt, preto sú tieto oblasti označené ako kritické. Ako často by sa mali panely čistiť? Frekvencia čistenia panelov záleží na ich type, umiestnenie, klimatických podmienkach regiónu, exhaláciách v lokalite, sklonu inštalácia a typu panelov. Fotovoltaické a solárne panely v mestských oblastiach býva dostačujúce čistiť 2x ročne. Častejšie čistenie panelov je doporučované v prípade, že sú umiestnené v blízkosti frekventovaných ciest, v poľnohospodárskych alebo priemyselných oblastiach s vysokým stupňom znečistenia, či v mieste hojného výskytu vtáctva. Pri čistení špeciálnymi systémami sa odstraňujú aktívne látky z povrchu panelov a to sťažuje usadzovaniu novým nečistotám. Čistiaca chémia a technológia samotného čistenia sa volí podľa typu panelov, intenzity a druhu znečistenia. Ako čistenie panelov prebieha? Solárne a fotovoltaické panely je možné umývať tlakovou vodou s prídavkom vhodného čistiaceho prostriedku, alebo rôznymi kefami a u veľkých solárnych parkov s použitím strojné technológie. V zime je tiež z panelov nutné zhŕňať sneh, pretože cez snehovú vrstvu na povrch panelov nedopadajú slnečné lúče a panel tak má nízky výkon (úplne nie sú snehom pokryté nikdy). Najmä v jesenných mesiacoch tu dochádza k víreniu vodnej hmly z rýchlo prechádzajúcich áut, pričom unášané nečistoty vzdušným prúdom pokrývajú celé okolie“ odpovedá Hochman z Photon Energy Operations. Aké technológie čistenia použiť? Všeobecne je možné na čistenie využiť strojové čistenie, ktoré sa skôr hodí na väčšie plochy, alebo ručné čistenie.Na solárnych paneloch sa v priebehu roka usadzuje prach, sadze i ďalšie nečistoty. Vietor, dážď a sneh tiež znečisťujú povrch panelov, čí sa ich výkon znižuje. Nemali by ste preto počas roka zabúdať na čistenie solárnych panelov či už mechanicky alebo tlakovou vodou. V otázke čistenia panelov by nemal ich majiteľ dlho váhať. Nečistoty totiž znižujú výkonnosť fotovoltaických systémov. Podľa štúdie profesora Haeberlina z Univerzity aplikovaných vied v Berne sa pri zanedbaní údržby už po dvoch rokoch znižuje energetická účinnosť fotovoltaickej elektrárne približne o 13,8 %, v niektorých prípadoch ešte o oveľa viac. Uvedený fakt platí aj pre solárne termické systémy a kolektory na ohrev vody. Problematikou znižovania výkonu solárnych kolektorov pre usadené nečistoty sa zaoberali len dve štúdie. Autori sa venovali strate tepla, ktoré vtedy bolo lacnejšie. V súčasnosti však ide o stratu elektriny, ktorá má nepomerne vyššiu výkupnú cenu. Čo sa na fotovoltaických paneloch usadzuje a ako to ovplyvní ich výkon Na fotovoltaických paneloch sa usadzuje špina z okolia a vplývajú na ne aj poveternostné podmienky. Ako zistíte, že je panel špinavý? Jemne prejdite po povrchu bielou buničitou vatou. Uvidíte, či je povrch špinavý alebo čistý. Dávajte však pozor na mechanické poškodenie a poškriabanie. Krycie sklá sú ale čistejšie ako okná v bežnej domácnosti. Pravdepodobne to je dané tým, že odplavovanie usadených nečistôt pôsobením dažďa je na sklonených plochách efektívnejšie ako na zvislých oknách, navyše zapustených pod úroveň fasády. Prach sa usadzuje skôr kolmo a viac nečistôt sa usadí na ploche s menším sklonom od vodorovnej roviny, ako ukazujú zahraničné štúdie. Autori potvrdili prekvapivo veľký rozdiel medzi znečistením vodorovne položených panelov a sklonených. Po ôsmich mesiacoch expozície sa po dôkladnom vyčistení zvýšil výkon vodorovne položených panelov o 36 %, u sklonených bol údajne efekt čistenia nevýrazný. V našich zemepisných šírkach sa našťastie vo väčšine prípadov používa sklon medzi 30 až 45 °. Sú ale aj fotovoltaické systémy vo forme tenkých fólií, ktoré sú nalepené na vodorovných plochých strechách. V týchto prípadoch je čistenie iba prínosom. Čistenie panelov. (Zdroj: Flickr.com/bkusler, Licencia Creative Commons) Oboje má svoje špecifiká. V mnohých prípadoch býva strojové čistenie viac účinné, čo sa tiež odráža vo vyššej cene. Strojové čistenie je však náročné na priestor na prejdenie stroja. Na niektorých elektrárňach preto nie je možné čistiť fotovoltaické panely kvôli prekážkam medzi radmi panelov, ako sú priekopy či káblové lávky alebo nedostatočný rozstup radov. „Pri strojovom čistení sa kladie veľký dôraz na technickú prípravu FVE pred začatím čistenia. Je bezpodmienečne nutné, aby boli všetky FV moduly riadne dotiahnuté ku konštrukcii. V opačnom prípade by vplyvom pohybu a tlaku kief mohlo dôjsť k posunu modulov a ich následnému poškodeniu. Cenový rozptyl čistenia sa pohybuje cca od 1 500 eur až po 4 700 eur za MWp“, hovorí Vladimír Hochman.

  impreganácia solárnych a fotovoltaických panelov

  Každý majiteľ FVE dnes už vie, že znečistenie fotovoltaických panelov má negatívny vplyv na výkon elektrárne. K znečisteniu panelov dochádza jednak krátkodobo, pričom sa zmyje prvým dažďom, jednak dlhodobo v priebehu životnosti FVE, keď postupne a trvalo rastie, pokiaľ nie je vykonávané odborné umývanie panelov. Situácia každej elektrárne je iná, rovnako ako vplyv znečistenia panelov na výrobu FVE. Pre investorov je preto zásadnou otázkou zistiť, ako sa znečistenie v čase vyvíja a kedy sa vyplatí panely umyť a kedy rozsah zníženia výkonu prekročí náklady na umytie panelov. Kedy dáva zmysel čistiť fotovoltaické panely Frekvencia čistenia panelov závisí od umiestnenia FVE, najmä od toho, ako je FVE exponovaná možnému znečisteniu napríklad prachom či exkrementmi od vtáctva. „Vplyv týchto faktorov môže byť podľa našich skúseností až 7 % ročne. V týchto prípadoch spravidla vykonávame čistenie modulov minimálne dvakrát ročne, a to pred sezónou a v jej priebehu“ odpovedá expert Vladimír Hochman zo spoločnosti Photon Energy Operations, ktorá má v Českej republike a na Slovensku v správe skoro 80 MWp (Photon Energy začal servisovať na Slovensku ďalších päť fotovoltaických elektrární).

  čistenie nanotechnologia impregnácia solárnych panelov

  Či už strojové alebo ručné čistenie, všeobecne obe technológie využívajú demineralizovanú vodou bez použitia chémie. Pokiaľ však ide o neštandardné znečistenie, je podľa Hochmana vhodné voliť testovanú chémiu na konkrétny typ znečistenia na báze neabrazívnych čističov. „Skôr, ako odporučíme akúkoľvek službu našim klientom, testujeme jej výsledky na vlastnom portfóliu. Prínosy čistenia panelov sme otestovali na portfóliu 15 MWp v rokoch 2013 a 2014. Priemerný vplyv na výrobu jedného čistenia sa pohyboval medzi 1 a 2 %.Ako na to? Ak chcete vyčistiť solárne panely od podobných anorganických a voľne usadených nečistôt, postačí občasné čistenie tlakovou vodou, najmä keď prevláda suché a prašné počasie. Na trhu sa objavujú aj systémy, ktoré to urobia automaticky za vás. Tieto prístroje používajú trysky na hornej strane panela, ktoré umožnia spláchnuť nečistoty zhora nadol tlakovou vodou. Pri využívaní „wapky“ – tlakového čističa buďte opatrný, pretože môže poškodiť tesnenie medzi kolektorovú vaňou, resp. rámčekom fotovoltaického panelu a sklom. Avšak nie každá usadená nečistota sa dá spláchnuť vodou. V mestách a v okolí frekventovaných ciest môže byť dôjsť k výraznému znečisteniu časticami zo zle nastavených dieslových motorov, teda sadzí vzniknutých nedokonalým spaľovaním. Vtedy nepomôže ani dážď či čistenie vodou. V takom prípade je nutné vyliezť na strechu a pomocou silných detergentov a výdatného drhnutia kolektory umyť. Pohyb mopom na sklenenej streche je ale riskantný. Na trhu je preto dostupný automatický systém - robot na čistenie fotovoltaických panelov. Táto technológia sa dá využiť na strechách, ale i pre malé tenkovrstvové panely umiestnené nízko nad terénom (s medzerami medzi panelmi). Údržba je rýchlejšia a bezpečnejšia než ručné čistenie. Proti korózii chránia sklo špeciálna vrstva Z dlhodobého pohľadu nie je usadzovaniu nečistôt jediným problémom. Sklo vystavené kyslým dažďom koroduje. Pri tom sa vylučujú alkálie z povrchu skla, ktoré je drsnejšie. Vznikajú mikrotrhlinky, v ktorých sa zachytávajú nečistoty. Hoci proces trvá dlhší čas, pri plánovanej životnosti solárnych panelov okolo 20 rokov, môže ovplyvniť ich funkčnosť. Riešením sú špeciálne sklá alebo sklá s vhodnou povrchovou úpravou. V súčasnosti sa bežne používajú antireflexné vrstvy, ktoré môžu byť navrhnuté tak, aby znižovali aj náchylnosť skla ku korózii. Ďalším efektom špeciálnych povlakov môže byť hydrofobizácia povrchu, ktorá zabráni zachytávaniu anorganických a hydrofilných nečistôt na povrchu. Nanesením špeciálnej fotokatalyticky účinnej vrstvy oxidu titaničitého možno docieliť výrazné samočistiace schopnosti skla aj pre organické hydrofóbne nečistoty. Organické nečistoty ako sú napríklad sadze sa rozložia účinkom slnečného ultrafialového žiarenia (fotokatalytický účinok TiO2), sklo je následne hydrofilné a dážď jednoducho odplaví uvoľnené anorganické nečistoty. Nevýhodou je ale určité zníženie prestupu slnečného žiarenia, čo je u skiel pre solárne aplikácie nevýhodné. Čistenie panelov nie je možné teda odporučiť s cieľom zvýšenia výkonu FVE, ale ako systém na ochranu súčasného rozsahu výkonu a životnosti FVE“, vysvetľuje Vladimír Hochman z Photon Energy Operations. „Tiež sme otestovali využitie nanonáterov na zvýšenie výroby“, pokračuje Hochman. „Výsledok nanonáterov nás sklamal, ich vplyv na výkon bol zanedbateľný. V prípade niektorých FVE a niektorých typov znečistenia sa prejavili pozitívne v zmysle zníženia priľnavosti nečistôt na paneloch.“ Viedli teda k spomaleniu tempa znečistenia panelov. V mnohých prípadoch sa však ukázala táto technológia ako celkom neúčinná, preto jej použitie odporúčame vždy skonzultovať s odborníkom. „V prípade bežne znečistených FVE sa podľa našej skúsenosti míňa účinkom“, odpovedá Hochman.

  nanotechnologicka impregnacia solarnych panelov

  Zvýši čistenie fotovoltaických panelov ich výkon? Expert hovorí áno Zvýši čistenie fotovoltaických panelov ich výkon?, fotovoltaiccké panely, fotovoltaika, údržba Odpovede experta týkajúce sa čistenia fotovoltaických panelov, nanášania nanovrstvy a iných opatrení. Aký je ale skutočný vplyv na výkon elektrárne? Má čistenie ekonomický zmysel? Akým spôsobom a ako často by sa malo čistenie vykonávať? Pýtali sme sa odborníkov na údržbu elektrární na ich skúsenosti z praxe. Pre posudzovanie ekonomického vplyvu znečistenia panelov je dôležité FVE kontinuálne a dopodrobna monitorovať a vyhodnocovať jej výsledky v čase. „Pokiaľ to situácia dovolí, necháme na elektrárni neumytú referenčnú vzorku FV modulov (napr. dva merané stringy), ktoré následne porovnávame so zvyškom FVE, nielen po umytí, ale historicky i pred umytím, aby sme získali možnú odchýlku merania“ vysvetľuje Hochman. Starý známy: hot-spot Čistenie panelov sa určite odporúča v prípade, že by znečistenie ohrozovalo funkčnosť a životnosť panelov, t. j. mohlo by viesť k tvorbe hot-spotov. Tvorba hot-spotov hrozí najmä pri výskyte lokálnych škvŕn na paneloch spôsobených napríklad vtáčími exkrementmi či lístím, ktoré zostanú dlhodobo prilepené na skle. Očistením solárnych panelov zvýšite ich výkon o 14 % Nečistota jednoznačne obmedzuje výkon fotovoltaických panelov. Na krycom skle s usadzuje nielen piesok, ale aj prach. Zbaviť sa ich môžete čistením pod vysokým tlakom, čím zvýšite výkon panelov až o 14 %.rečo čistiť solárne články a fotovoltaicke panely Často sa v informáciách od výrobcov fotovoltaických a solárnych termických panelov dozvedáme , že panely sú absolútne bezúdržbové a nevyžadujú žiadnu ďalšiu starostlivosť . Tieto informácie však nie sú celkom pravdivé , pretože pri zanedbaní pravidelného čistenia sa zníži prísun slnečného žiarenia – cez špinavá a ušpinená okná prechádza do interiéru aj menej svetla . Vysoká investícia vyžaduje maximálnu starostlivosť , a ak chcete , aby sa vám investícia do Solar a fotovoltaiky čo najrýchlejšie vrátila , je nutné udržiavať práve vonkajšiu plochu panelov čistú . Prečo je nutné fotovoltaické a solárne panely čistiť? Zanedbanie údržby fotovoltaických panelov a solárnych termických kolektorov spôsobuje stratu výkonu! Solárne a fotovoltaické panely sú čiastočne čistené dažďom a vetrom, ktoré však z plochy panelov neodnesú všetky znečistenia a na moduloch sa usadzuje ďalšie prach. Nastáva tak trvalá situácia znečistenia a bez čistenia špeciálnymi prípravkami sa znižuje úroveň výkonu. Znečistenie sa netýka iba modulov umiestnených pod miernym uhlom, z ktorých sa nečistoty prirodzenou cestou horšie dostávajú, ale aj modulov umiestnených až pod uhlom 65 °. Aké nečistoty sa na paneloch usadzujú? Naklonenie panelov nestačí na to, aby z nich dážď a vietor odstraňoval nečistoty. V mestách sa na paneloch usadzuje prach, mastnoty a rôzne chemikálie z exhalátov, na lúkach sa na panely lepia peľ, prach a výkaly vtákov. Ak sú panely osadené v hliníkových rámoch, začnú sa po čase zanášať chemikáliami, ktoré unikajú z rámov panelov. Rýchly prehľad Cieľová skupina Majitelia solárny panelov, solárnych termických systémov a kolektorov na ohrev vody Prečo čistiť panely? Pravidelnou údržbou a odstránením špiny zvýšite ich výkon o 14 % Ďalším nebezpečenstvom je tvorba machu pri rámových FV moduloch vplyvom nízkeho sklonu a usadzovania „prachového blata“ za rámom okraja FV modulov, ktorý môže zasahovať do aktívnej časti modulu. Vyššie riziko znečistenia je v blízkosti niektorých stromov, typicky brezy alebo lipy: ich peľ sa nalepuje na fotovoltaické panely a uľahčuje usadzovanie prachu, páperia a iných nečistôt poletujúcich vzduchom.


Blanciare a spony Slovenský kroj Výrobky Slovenských majstrov Krojové vecičky